ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 13/7/2015
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 17:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Χριστίνα Παπαδιώτη, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός (ΠΘ), ΜΔΕ (ΤΜΜ, ΠΘ)
Τίτλος: Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της Χριστίνας Παπαδιώτη με τίτλο "Διαχείριση των αβεβαιοτήτων σε προσομοιώσεις απόκρισης και αξιοπιστίας κατασκευών αξιοποιώντας δεδομένα μετρήσεων"
Περιγραφή: Προσκαλούμε τους μεταπτυχιακούς και τους προπτυχιακούς φοιτητές μας, τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους διδάσκοντες του Τμήματος και κάθε ενδιαφερόμενο, την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 – 17:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Χωροταξίας, (Πεδίον Άρεως, Βόλος) όπου η κα Χριστίνα Παπαδιώτη θα υποστηρίξει δημόσια τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο:
«Διαχείριση των Αβεβαιοτήτων σε Προσομοιώσεις Απόκρισης και Αξιοπιστίας Κατασκευών Αξιοποιώντας Δεδομένα Μετρήσεων»

Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη μεθόδων μοντελοποίησης και διαχείρισης των αβεβαιοτήτων στην διαδικασία της προσομοίωσης κατασκευών. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ενός πιθανοτικού-στατιστικού πλαισίου για (α) την ποσοτικοποίηση των αβεβαιοτήτων που υπεισέρχονται στην επιλογή παραμετρικών μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης μηχανικών συστημάτων και εξωτερικών δυναμικών διεγέρσεων, (β) την διάδοση των αβεβαιοτήτων αυτών μέσω των υπολογιστικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων στην πρόβλεψη των αβεβαιοτήτων μεγεθών απόκρισης και αξιοπιστίας έναντι διαφόρων οριακών καταστάσεων ασφάλειας και λειτουργικότητας μηχανικών συστημάτων. Πιθανοτικά/στοχαστικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των αβεβαιοτήτων, ενώ εξελιγμένες μεθοδολογίες στοχαστικής προσομοίωσης αποτελούν το βασικό εργαλείο διάδοσης των αβεβαιοτήτων μέσω των προσομοιωμάτων. Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί η αξιοποίηση μετρήσεων για την βελτίωση των μαθηματικών μοντέλων περιγραφής του μηχανικού συστήματος, των διεγέρσεων και των αβεβαιοτήτων με βάση τη στατιστική μεθοδολογία Bayes. Οι εφαρμογές επίδειξης εστιάζουν (α) στην πιστοποίηση των μοντέλων, πρόβλεψη της αξιοπιστίας και διερεύνηση της επιρροής των αβεβαιοτήτων για κατασκευές μεγάλης κλίμακας, και (β) στην πρόβλεψη κόπωσης σε ολόκληρο τον φορέα μεταλλικών κατασκευών βάσει περιορισμένου αριθμού λειτουργικών μετρήσεων ταλάντωσης.
Για να καταστεί δυνατή η ανάλυση και διαχείριση των αβεβαιοτήτων σε πολύπλοκα μοντέλα κατασκευών όπως μοντέλα εκατοντάδων χιλιάδων βαθμών ελευθερίας, καθώς και μη –γραμμικά μοντέλα, ήταν απαραίτητη η ενσωμάτωση έξυπνων τεχνικών μείωσης των επαναλαμβανόμενων χρονοβόρων διαδικασιών υπολογισμού της απόκρισης. Για τον σκοπό αυτό στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής προτείνεται η μέθοδος σύνθεσης των κατασκευαστικών συνιστωσών (Component Mode Synthesis - CMS) που προσφέρει σημαντική μείωση των βαθμών ελευθερίας του συστήματος και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη των μεθόδων διαχείρισης των αβεβαιοτήτων στις τεχνικές διάγνωσης της δομικής ακεραιότητας των κατασκευών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα Διατριβή παρουσιάζει και η ανάπτυξη αποτελεσματικών υπολογιστικών εργαλείων με βάση τη μέθοδο Bayes , συμπεριλαμβανομένων ασυμπτωτικών μεθόδων και αλγορίθμων στοχαστικής προσομοίωσης, για την ποσοτικοποίηση και την διαχείριση των αβεβαιοτήτων κατά τον υπολογισμό των παραμέτρων τόσο των γραμμικών όσο και μη γραμμικών μοντέλων. Επίσης, μια ιδιαίτερα καινοτόμος μεθοδολογία για την πρόβλεψη της συσσώρευσης βλαβών λόγω κόπωσης σε ολόκληρο το φορέα μεταλλικών κατασκευών με αξιοποίηση πληροφοριών από μετρήσεις της ταλαντωτικής τους απόκρισης σε περιορισμένο αριθμό θέσεων στην κατασκευή προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής. Η κόπωση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον κανόνα Palmgren-Miner, S-N καμπύλες κόπωσης και τον rainflow cycle counting αλγόριθμο. Το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του χάρτη συγκέντρωσης βλάβης λόγω κόπωσης όπως επίσης και του εναπομείναντα χρόνου ζωής των κατασκευών σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας που παρέχονται από σύστημα παρακολούθησης. Οι χάρτες αυτοί είναι πολύ σημαντικοί για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού έναντι κόπωσης των μεταλλικών κατασκευών.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Χώρος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Χωροταξίας
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή